quaesitio

#1 : Place financière

Séance Publique N° 49 du 10 juillet 2018 Point n°11 7195 – Projet de loi portant : 1° transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les

Un dëser Plaz retracéieren ech meng parlamentaresch Aktivitéit an Aarbechten als Députéierten a Rapporteur vun de leschte 5 Joer. Meng Interventiounen sinn a verschidde Kategorien agedeelt. Dir fannt nieft dem chronologeschen Oflaf vun den Interventiounen an de jeweilege Kategorien och all Kéiers (work in progress) de respektive Videomatschnëtt aus der Chamber.

Bilan parlementaire 2013-2018