quaesitio

IHTP

Interpellation IHTP 21/4/2016

Hei ass meng Ried zur Interpellatioun vum Serge Wilmes (CSV) iwwert d’Zäitgeschicht an den IHTP vum 21.4.2016. Video vun der Interventioun Franz Fayot (LSAP).- Merci, Här President. Ech géif gär ufänke mat engem Zitat: „Die Geschichte soll kein Ahnenschrein sein für den nationalen Kult. Sie

granada

Ried zur Adoptioun vun der Granada-Konventioun

Hei ass meng Interventioun als LSAP-Spriecher fir Kulturpolitik an Denkmalschutz zum PL iwwert d’Ëmsetzung vun der Granada-Konventioun vun 1985 iwwert den Denkmalschutz. Franz Fayot (LSAP).- Här President, léif Kolleeginnen, léif Kolleegen, léif Membere vun der Regierung, ech fänken u mat engem Zitat aus dem François