quaesitio

Ried vum 16 Juli 2014 zum PL 6625 immobilisation des actions au porteur


action porteurM. Franz Fayot (LSAP).- Merci, Här President. Och ech géif gäre menge mëttlerweil och traditionelle Virriedner da Merci soen, en particulier dem Guy Arendt fir erëm eng Kéier säi ganz gudden an ausféierleche Rapport zu dësem Projet de loi. Ech mengen, et ass villes gesot ginn. Ech géif just gären op zwee Punkten agoen, een e bësse méi techneschen, awer mat reellen Implikatioune fir d’Finanzplaz. Ech mengen, de Gilles Roth huet schonn an e bësse méi generellen Termen Allusioun dorop gemaach. An deen zweeten ass vläicht e bësse méi eng fundamental Observatioun.

Dëse Projet de loi gesäit eng strofrechtlech Sanktioun vir fir déi Administrateure vu Gesellschaften, déi nominativ Regësteren hunn, am Fall wou se keen esou e Regëster op hirem Sëtz, op hirem soziale Siège halen. An et muss ee wëssen, dass et à l’heure actuelle eng gängeg Praxis ass, dass eng ganz Rei esou Gesellschaften, haaptsächlech am Fongeberäich, just dat maachen. Dat heescht, et sinn eng ganz Rei Gesellschaften, déi just eng Kopie hu vun deem Regëster, mä wou de Regëster en réalité bei engem Dépositaire gehale gëtt.

Dat ass insbesonnesch de Fall bei méi grousse Fongen, dat heescht, bei deenen, wou relativ vill Volume ass, wou d’Parten oft d’Hand wiesselen. Déi Fonge sinn haut u sech an enger Situatioun, wann dat Gesetz bis kënnt, dass se en porte-à-faux si par rapport zu hiren Obligatiounen ënnert dësem Gesetz, an zwar ënner enger strofrechtlecher Mesure.

Dëst ass ëmsou méi problematesch, well mer hei keng Disposition transitoire hunn, dat heescht, dat Gesetz ass d’application immédiate dräi Deeg no senger Publikatioun, soudass mer hei u sech da fir déi Fonge sous forme nominative keng besonnesch gutt Situatioun hunn.

Dëst ass ze bedaueren, well mer net kohärent si par rapport zum Traitement fir d’Actions au porteur. Dat heescht, do hu mer jo d’Méiglechkeet elo am Artikel 42, fir déi Actions au porteur ze hannerleeë bei engem Dépositaire, deen déi dann enregistréiert. Och déi Mesure, och déi Dispositioun ass strofrechtlech beluecht, mä et kann ee sech natierlech där entleedegen doduerch, dass een dat bei engem Dépositaire tiers mécht. Déi Méiglechkeet gëtt et net bei den Actions nominatives, an dat muss ee bedaueren.

Ech mengen, dass dat wierklech e Punkt wär, iwwert deen ee schnell sollt nodenken a wou ee schnell da sollt mat enger Opbesserung kommen zu dësem Projet de loi, fir och do e Parallelismus an eng Kohärenz ze schafe par rapport zu där Situatioun.

Ech verstinn, dass de Finanzministère, deen hei iwwregens eng ganz gutt Aarbecht geleescht huet, elo net méi wollt un deen Text goen, well se gefaart hunn, dass een doduerch net méi GAFI-compliant wär. Mä ech mengen, dat hei ass eng Mesure de législation nationale, wou ech elo net mengen de prime abord, dass een aus dem GAFI sengem Kader géif erausfalen.

Eng zweet Observatioun – an do nach eng Kéier, ouni iergendengem e Reproche ze maachen, insbesonnesch net de Leit aus dem Finanzministère – ass déi, dass mer hei erëm eng Kéier u sech reagéieren. Dat heescht, mir sinn, wéi 2010 mat der GAFI-Klassifikatioun ënnert där „liste grise“, hei erëm eng Kéier an der Reaktioun.

An déi Reaktioun ass schnell, déi Reaktioun ass gutt, si ass appropriéiert, do ass näischt ze soen. Mä ech géif mer wënschen, dass mer kéinte méi eng kohärent Politik maachen a vläicht méi eng wäitsiichteg Politik, well déi GAFI-Reviewen, déi Peer-Reviewen och vum Forum mondial verlafe jo elo u sech no prévisibele Rasteren. Mir wëssen, wat déi Leit kucken, mir wëssen, wourop se kucken. An ech mengen, dass dat Saache sinn, déi ee vläicht kéint besser plangen a wou ee vläicht mat méi Preparatioun, vläicht mat enger besserer Négociatioun kéint e bessert Resultat erreechen, soudass mer net an d’Labränte geroden an dass mer net erëm all Kéiers musse reagéieren op esou Situatiounen.

Ech géif mer wënschen, dass mer kënfteg als Land géife méi proaktiv an deenen Dossiere schaffen, dass mer et géife fäerdegbréngen, eng strategesch an eng holistesch Iwwerleeung hinzekréien, och op laang Siicht, wou mer higi mat eiser Finanzplaz, wat fir eng Secteure mer privilegéieren, zesumme mat den Acteuren a fir d’Acteure vun der Finanzplaz, mä och fir d’ganzt Land, fir jiddwerengem méi Planungssécherheet ze ginn.

Dëst gesot, géif ech trotzdeem dann den Accord brénge vun der LSAP-Fraktioun zu dësem Projet de loi, deen e wichtege Projet de loi ass, justement fir eis Finanzplaz, fir eisen Image ze verbessere par rapport zu deenen Actions au porteur an och fir eist Land aus deem schlechte Klassement vum Forum mondial erauszekréien.

Ech soen Iech Merci fir d’Nolauschteren.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Apprenez comment les données de vos commentaires sont utilisées.