quaesitio

Category Archives: Réflexiounen

Ried zur Mésaffectatioun vu Logements 8.7.2015

Meng Ried als Auteur vun der PPL 6280 iwwert d’Zweckentfremdung vu Wunnraum den 8.7.2015 an der Chamber – dat gesprachent Wuert zielt. Här Präsident, Mir behandelen haut de Projet de loi 6610 , fir d’Gesetz vun 2006 iwer de Bail à loyer mat dem vun

Rapport zum PL Archivage électronique 2.7.2015

Photo Eric Steichen (RTL) Mäi méndleche Rapport an der Chamber zum PL 6543 iwwert den archivage électronique. Dat gesprachent Wuert, wéi am compte-rendu vun der Chamber ofgedréckt, zielt. Här President, Dir Damen an Dir Hären, Den Projet de Loi iwwer den sougenannten Archivage electronique, oder