quaesitio

Daily Archives: 10 December 2012

SREL – oder, weder “checks” nach “balances”?

Eise Rechtsstat fonctionnéiert op der Base vun der Gewaltentrennung, der Séparatioun vun den dräi Pouvoirsen an nom Konzept vun den “checks and balances”: all Pouvoir soll e Géigepouvoir hunn – a fir all Pouvoir soll et och eng effektiv Kontroll ginn, fir eventuell Abusen ze