quaesitio

Bing Hellinghausen, oder: n’est pas Martin Luther King qui veut


De Georges Hellinghausen hält sech haut a senger “carte blanche” op RTL fir de Bing Crosby (de bekannteste Sänger vum Chrëschtlidd : „I’m dreaming of a white Christmas“) a schreift ënnert dem Titel “I’m dreaming…”, dass hien vun engem bridderlechen Zesummeliewen tëschent Gleewegen an net-Gleewegen dreemt – a berifft sech dobäi op eng Ried vum Manuel Valls, dem sozialisteschen Inneminister aus dem “Trennungsland” Frankräich.

Ech dreemen och heiansdo, wann ech d’Wort opmaachen a liese wat do alles sou steet an leschter Zäit, a wat net ëmmer esou bridderlech ass. Wéi zum Beispill e Leitartikel 1 wou gefuerdert gëtt de Katholizismus als Staat’s-Relioun an d’Konstitutioun ze verankeren, fir all Diskussioun iwwert Trennung tëschent Kierch a Staat definitiv z’ënnerbannen.

Oder deen “Hirtenbrief” vum Äerzbëschof iwwert d’IVG-Reform, wou Dokteren an Fraen culpabiliséiert ginn, an wou versicht gëtt politeschen Afloss ze huelen 2. Oder och dee ganzen bëscheeflëchen Hokuspokus vun der “cérémonie de désacralisation” fir d’Kierch zu Déifferdéng.

Oder eben dem Här Hellinghausen seng Serie vun Artikelen zum Rapport 3 iwwert d’Relatiounen tëschent Staat a Reliounen zu Lëtzebuerg, wou en den Konklusiounen pro-kathoulesche Spin gëtt, fir d’Acquis’en vun der kathoulescher Kierch ze verteidegen. Woubäi de Rapport jo awer och zur Konklusioun kënnt, dass de lëtzebuerger System net konform ass zum Prinzip vun der Neutralitéit vum Staat a reliéise Froen, an dass « une réforme du système de ‘reconnaissance’ et de financement des organisations cultuelles (…) souhaitable. » wär 4

.

Mais, wëll Chrëschtdag eben en chrëschtlecht Fest ass, ass et do erlaabt ze dreemen, dass mer elo all léif matenee sinn, och wann de Rëscht vum Joer zum Deel matt haarde Bandagë fir d’Interêt’en vun der kathoulescher Kierch gekämpft gëtt. An, wann mer schonn sou schéi bridderlech sinn, hale mer wann ech gelift am neien Joer op matt deem Mumpitz vun der Trennung tëschent Kierch an Staat. Awer just am Bing Hellinghausen séngem Dram.

  1. https://www.wort.lu/de/view/verbale-gewalt-und-andere-50b98459e4b03af1ce852a69 []
  2. Dozou mäin Post: https://franzfayot.lu/2012/11/23/drecht-vun-der-fra-si-elle-veut/ []
  3. https://www.gouvernement.lu/salle_presse/communiques/2012/10-octobre/03-rapport/rapport.PDF []
  4. Aus der Conclusioun vum Rapport, p. 119: “La tradition luxembourgeoise place le pays dans la catégorie des États qui organisent leurs relations avec les cultes par le biais d’une forme de « reconnaissance » ou de reconnaissance par le biais d’une négociation conventionnelle qui emporte le bénéfice d’un financement public.

    Ce système est nécessairement fondé sur le respect d’un certain nombre de principes parmi lesquels la garantie de la liberté positive et négative de religion et du principe d’autonomie collective des organisations convictionnelles, la neutralité et l’impartialité de l’État, l’égalité et la non-discrimination des citoyens et des communautés cultuelles, la prise en compte de l’intérêt collectif. Le Groupe d’experts a constaté qu’actuellement le système luxembourgeois ne respecte pas intégralement ces principes. Il est fondé sur un traitement différencié entre communautés cultuelles conventionnées et entre les communautés conventionnées et les autres, en l’absence d’un encadrement législatif qui fixe la procédure et les critères de conventionnement. Parmi les communautés conventionnées, le système luxembourgeois favorise clairement l’Église catholique, qui est notamment le seul culte en faveur duquel des dispositions imposent aux communes de soutenir financièrement ses implantations locales (édifices du culte et fabriques d’église). Une réforme du système de « reconnaissance » et de financement des organisations cultuelles est souhaitable.” []

2 thoughts on “Bing Hellinghausen, oder: n’est pas Martin Luther King qui veut”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.