quaesitio

Daily Archives: 3 January 2014

Gesetzer an Ideologien

Ech war am September 2012 op der Summerakademie vun der LSAP zum Thema « Too big to fail : le double destin de l’Europe», iwwert d’Kris an Europa. Do huet, während enger Debatte, ee Participant sech opgereegt iwwert d’Kuerzsiichtegt an d’Inkompetenz vun internationalen an europäesche