quaesitio

Questions parlementaires – Union bancaire – SSM an SRM


fayot chambreHei sinn 2 linken zu Äntwerten vum Finanzminister op parlamentarësch Ufroë déi ech de 7. Abrëll zum “mécanisme de supervision unique” (MSU oder SSM, “single supervision mecanism”) sou wéi zum “mécanisme de résolution unique” (MRU oder SRM, “single resolution mecanism”) gestallt haat.

QP SRM

QP SSM

Et handelt sech hei em 2 Pilier’e vun der Union bancaire, déi selwer e Bestanddeel vun enger Visioun vun enger méi intégréierter europäescher Unioun ass. Den SSM an och den SRM hu wichtég Implicatioune fir de lëtzebuerger Finanzsecteur, an déi ausféierlech Äntwerte vum Finanzminister gi wäertvoll Explikatioune dozou.

 

6 thoughts on “Questions parlementaires – Union bancaire – SSM an SRM”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.