quaesitio

Daily Archives: 3 June 2016

Interpellation IHTP 21/4/2016

Hei ass meng Ried zur Interpellatioun vum Serge Wilmes (CSV) iwwert d’Zäitgeschicht an den IHTP vum 21.4.2016. Video vun der Interventioun Franz Fayot (LSAP).- Merci, Här President. Ech géif gär ufänke mat engem Zitat: „Die Geschichte soll kein Ahnenschrein sein für den nationalen Kult. Sie