quaesitio

Brexit Debatt iwwert d’Economie – 6.7.2016


 brexit.debattHei ass meng Ried vun haut zur Heure d’actualité vun der CSV iwwert d’wirtschaftleche Konsequenze vum Brexit fir Lëtzebuerg. Dat geschwatent Wuerd zielt.

Här President,

Ett gëtt fir eis 2 Volet’e bei der Frô déi vun eise Kollege vun der CSV gestallt gouf.

  1. Deen éischte Volet ass éischter macro-ekonomësch. E betrëfft d’Effet’en déi en Ausscheeden vu Grouss-Britannien aus der EU. Am rezenten Echange mam Conseil National des Finances Publiques ass gesot ginn dass mer als kleng oppen Economie bei de Perdant’e vun engem Brexit wieren.

Dat ass e Volet, dee mer nett maîtriséieren. Do hänkt et ganz dovun of, wéi a wéini de Brexit kënnt, a wéi duerno d’Relatioune tescht der EU a Groussbritannien ausgesinn. Vun dem Volume vun 3500 Milliarden Euro déi d’lëtzebuerger Fongenindustrie duerstellen, hänken der beispillsweis 16% vun englesche Promoteure’n of. Wann déi keen Passeport européen méi hunn, wandere se meiglecherweis of. Méiglecherweis établéiere se sech awer och zu Lëtzebuerg.

  1. Deen 2. Volet ass dee vun den Opportunitéite’n, déi aus dem Brexit fir Lëtzebuerg entstinn.

Wéi soll Lëtzebuerg sech an deem “beauty contest” verhaalen?

Mir gesinn, mat Suerg, dass eng vun deenen éischten Begleiterscheinunge vum Brexit e weidere Schrëtt a Richtung Steierdumping ass.

De britesche Schatzmeeschter huet eng weider Senkung vun der Kierperschaftssteier op 15% versprach. Déi 350 Millioune Pond déi d’Leave-campagne op roude Busser dem National Health Service versprach huet, ginn dann elo mol un d’Betrieber. Eng vun deene ville Ligen vun der Leave campagne ass domat schon opgeflunn. De Steierdumping gett also duerch de Brexit weider ugekuerbelt.

D’LSAP ass dogéint dass mer iergendengem de rouden Tëppech ausrullen.

Fir et ganz kloër ze soën: d’LSAP ass géint Steieraktivismus an dësem Dossier, a mir approuvéieren hei voll a ganz dem Finanzminister seng Ligne, net weider erofzegoë mam Taux vun der Kierperschaftssteier.

Mir dierfen och elo nett a vergaange Praxis’e verfaalen, déi z.Bsp dra bestinn nei Nischen ze schaafen, déi dann no kuerzer Zäit opfléien, matt engem Réputatiounsschued verbonnen!

Jo, mir sollten op si, wa nei Betrieber welle bei eis kommen, oder Betrieber déi schonn eng Presenz hei hunn, weider Aarbechtsplaatzen hei schaafen. Mais et soll wuel verstaan sinn, dass mer dofir keng Extrawurscht broden.

Här President,

Déi politesch a wirtschaftlech Turbulenzen déi duerch de Brexit ausgeléist goufen, si Gëft fir de Standuert London. Et ass net ëmsoss, dass d’City of London massiv fir de Remain mobiliséiert huet.

E ganz interessante Beräch an deem Lëtzebuerg eng Kaart ze spillen huet, ouni mol vill Effort’en ze maan ass de Fintech. De Fintech ass am gaang zu enger rieseger Industrie ze ginn. Déi vill Start-ups, déi zu London hei aktiv sinn – well och London huet sech op deem Gebitt positionnéiert – sinn ugewisen op 2 Saache: Prévisibilitéit, an Accès op den europäesche Maart. Well déi Produit’en a Servisser, déi vun deenen Acteuren ugebuede ginn, baséieren op europäeschen Direktiven. Dat ass zum Beispill sou bei de services de paiement a beim elektronesche Geld, zwee Produits-phare am Fintech. Start-up’s déi haut ufänken, kennen sech et net erlaaben eng Onsecherheet ze hunn, ob se den europäeschen Pass fir hiert Geschäft kréien oder nett. Just dës jonk Betrieber gëllt et bei eis eng Heemecht ze ginn!

Hei hu mer natirlech Atout’en: eng schnell Ëmsetzung vun den europäeschen Texter, e reaktiven an accesibele Régulateur, Incubateur’en a Recherche an deem Beräich an d’Villsproochegkeet. Exzellent Viraussetzungen fir e Champion vum Fintech ze ginn.

Här President,

D’LSAP huet allerdengs och e puer Reserven géintiwwer deem erhofften Eldorado deen de Brexit soll méiglech maan.

Fir et kuerz a pregnant ze soën: mir wëllen keen Monaco am Norden hei schaafen, wou d’Wunnen nach méi onerschwinglech gett, a wou beemol just nach HNW Individuals sech doruechter tummelen. D’Ongläichheet déi grousse Räichtum matt sech bréngt, mecht och eppes matt enger Gesellschaft, an dat wëlle mir als LSAP nett !

Ech soën iech merci fir d’Nolauschteren.

Enregistrer

Enregistrer