quaesitio

Krise und Aufbruch der LSAP – Positionspapier FRK Oktober 2014


Link zum Positionspapier vun der FRK dee fir d’Summerakademie vun der LSAP vum Oktober 2014 verëffentlecht gouf.

Ëmmer nach aktuell.

Auteurs: B. Fayot, F. Fayot, M. Limpach, C. Schiltz