quaesitio

#1 : Kultur an Denkmalschutz


Am Beräich vun der Kulturpolitik muss een déi vergaange 5 Joër, leider, als verpasste Chance bezeechnen, wéi de Forum Culture(s) dat och festgestallt huet.

Ëmmer nach ass d’Kulturpolitik d’Stéifkand vun der Regierung, a leider ganz ënnen an der Prioritéiteskala ugesiedelt. Dobei sollt se, an Zäite vu nationalistëschem Populismus, fake news an Zukunftsängscht op Grond vun Digitaliséierung, zësumme mat der Bildung d’Häerzstéck vun der Politik an eisem Land sinn. Dat bewierkt ee nët durch eng « Nationalgalerie » fir lëtzebuerger Konscht, an och net duerch e Programm fir d’Promotioun vun der lëtzebuerger Sprooch. Mais duerch eng Professionaliséierung vum Konschtsecteur, eng gudd Diffusiounspolitik, an eng enk Vernetzung matt de Schoulen, wéi mer schonn d’Geleeënheet haten dat op enger LSAP Pressekonferenz am Juli 2018 ervirzesträichen.

Et hat net gudd ugefang, mam Opkënnegen vun de Finanzéierungskonventioune matt de Kulturheiser a Vereenegungen, dat ganzt op Hannergrond vun Austéritéitspolitik. Déi Démarche huet e grousse Vertrauensverloscht tëscht dem Ministère an der Kulturszene matt séch bruecht, dee séch iwwert déi ganz Legislatur leider nie méi ganz opgeléist huet.

Um legislativen Niveau waren déi Haaptprojet’en an dëser Legislatur d’Reform vum « statut d’artiste » duerch d’Gesetz vum 19.11.2014 an d’Gesetz iwwert den Archivage. Et goufen och nach 2 Konventiounen am Beräich vum Denkmalschutz ëmgesat – d’Konventioun vu Granada, an déi vu La Valette. Op der Plus-Säit kann een och nach d’Schaafe vum C2DH (Luxembourg Centre for contemporary and digital history) als drëtte Centre interdisciplinaire vun der Uni Lëtzebuerg ervierhiewen, dee vum Projet IHTP (Institut de l’histoire du temps présent) ausgaangen ass – dësen Dossier gouf vum Héichschoulministère réaliséiert.

Natirlech muss och de Kulturentwécklungsplang (KEP) ervirgehuewe ginn, dee vum Jo Kox a senger Ekipp ausgeschafft gouf, an deen Ufank Juli virgestallt gouf. Ech haat d’Gelegenheet an enger Heure d’actualité an der Chamber de 4 Juli 2018 dozou Stellung ze bezéien. De KEP ass e gudd Dokument, dat opgrond vun enger analyse « Stäerkte-Schwächten-Opportunitéiten-Geforen » eng Partie Pisten opzeechent fir d’Entwécklung vum Kultursecteur. De groussen Challenge fir d’Politik gëtt allerdéngs elo, fir Prioritéit’en an Zäitschinnen festzeleeën, an och fir Choix’en ze maan. D’LSAP hëllt dozou an hirem Programm am Kapitel iwwert d’Kulturpolitik Stellung.

Link op d’Berichterstattung zur Konferenz vun der Fondation Robert Krieps mam Patrick Föhl zum Thema Kulturenwécklungsplanung am Abrëll 2016.

E grousst Bedaueren ass, dass nach ëmmer keng Gesetzesvirlag zu enger Reform vum Denkmalschutz virläit – an dat trotz Interpellatiounen, regelméissegem Nofroën, « Assises du patrimoine culturel », Préparatiouns-Aarbecht matt all de « parties prenantes », questions parlementaires, asw.

Dëst ass e Beräich dee mer ganz besonnëscht um Häerz läit, wéi och déi vill parlamentarësch Ufroën déi ech iwwert schützenswert Gebeier gestallt hu, bezeien. Als Bierger vun der Stad Lëtzebuerg, wou seit jehier immens vill zerstéiert gëtt, hunn ech eng besonnësch Sensibilitéit fir de Schutz vun Zeien aus der Vergangenheet. Mais natirlech begrenzt séch eis Rappwut nët op d’Stad Lëtzebuerg.

Et ass net konservativ séch fir d’Konservéierung vun der Vergangenheet anzesëtzen. Et ass vill méi en Zeechen vu Respekt virun der Geschicht, der Liewensweis an der Baukonscht vun eise Virfahren. Déi nächst Regierung ass hei direkt gefuedert e Projet virzeleeën.

Am Kader vun enger Interpellatioun vum DP Deputéierten André Bauler haat ech eng Pressekonferenz zu dësem Sujet gehalen, an hat och an der Chamber als LSAP Spriecher heizou Stellung bezunn.

Archivgesetz –  Séance Publique N° 49 du 10 juillet 2018

6913 – Projet de loi sur l’archivage et portant modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat ; 2° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 3° du décret modifié du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle, et de simple police, et tarif général des frais

Heure d’actualité sur le KEP – Séance Publique N° 46 du 3 juillet 2018

Visite de la BNL le 20 juin 2018 avec la commission de la culture de la Chambre, à l’initiative du groupe LSAP. Lien vers l’émission Chamber Aktuell.

Visite à Soissons pour inspecter l’état des travaux de rénovation des fouilles de la Villa greco-romaine de Schieren – link op den RTL reportage.

La Valetta Konventioun – 6993 – Projet de loi portant approbation de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique ouverte à signature le 16 janvier 1992 à La Valette –  16 novembre 2016

 

Interpellation de Monsieur Serge Wilmes au sujet de la recherche sur l’histoire contemporaine – 21 avril 2016 

Granada Conventioun – Séance Publique N° 20 du 25 février 2016

6817 – Projet de loi portant approbation de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe ouverte à signature le 3 octobre 1985 à Grenade

Interpellation vum André Bauler zur Denkmalschutzpolitik – Séance Publique N° 42 du 1 juillet 2015

Interpellatioun vum Claude Wiseler zur Orientéierung vun der zukünfteger Kulturpolitik – Séance Publique N° 7 du 20 novembre 2014