quaesitio

Monthly Archives: August 2018

#2 : Finanzplaz

De roude Fuedem an all mengen Interventiounen als LSAP Spriecher war ëmmer fir eng ethesch, sériös réguléiert, op savoir-faire opbauend Finanzplaz ze plädéieren. An nëtt eng déi op fiskalësch a juristësch Nischen opbaut, wéi mer dat leider allzevill laang gemaach hunn. D’Fongen-Industrie, klassësch Banken-Aktivitéiten am

#3 : Fiscalité – Finances publiques (Budget)

Ee vun den Highlights vu menger parlamentarëscher Aarbecht war natirlech de Rapport zum Budget 2015 a budget pluriannuel 2015-2018. De Budget’s-Rapport ass ëmmer e besonnësche Moment am Liewe vun engem Députéierten. Ee, wou ee sech ausenanersëtzt matt de Recetten an den Ausgaben vum lëtzebuerger Staat