quaesitio

Ried um LSAP Kongress 22. Januar 2019


Komerodinnen, Komeroden, léif Frënn, 

Ech géif gären ganz am Ufank dem Claude, dem Yves an hirer Ekipp aus der Exekutiv an der Parteileitung merci soën fir hiren Asaatz fir eis Partei. Ech weess wéivill sie geschafft hunn iwwert déi lëscht Joëren, wat sie alles geleescht hunn – eng Statutereform, e Leitfaden, eng besser Kommunikatioun matt eise Memberen an natirlech d’Organisatioun vun eise Wahlcampagnen. Merci Claude, merci Yves, a merci un äer ganz Ekipp! 

Virun e bësse méi wi engem Joër hunn ech matt 9 anere Komerodinnen a Komeroden en Artikel an d’Tageblatt geschriwwen ënnert dem Titel «D’LSAP nei denken! D’LSAP nei opstellen!” – dëst war en Opruff un d’Partei – an éischter Linn un d’Parteileitung – fir no de verluerenen Gemengewahlen vun Oktober 2017 a séch ze goën a sech z’erneieren, fir en vue vun de bevierstoënde Chamberwahlen dat Schlëmmst ze verhënneren. 

Ech, grad esou wéi di aner Co-Auteuren vun deem Bäitrag, hu sech du voll an der Wahlcampagne engagéiert, ob als Kandidaten, an Aarbechstgruppen oder an anere Fonctiounen. An ech stinn hannert däer Campagne, ech stinn hannert eisem Wahlprogramm, an ech assuméieren och voll d’Wahlresultat vum 14 Oktober 2018. 

Awer mir dierfen net einfach weidermaan wéi bis elo – et war en historëscht schlecht Resultat. Dat soll a kann een nët schéi schwätzen. An et ass net well mer nach eng Kéier an d’Regierung komm sinn, dass mer elo kënnen d’Féiss héichleeën. 

Eis Partei steht virun enger Reih fundamentalen Erausfuerderungen, deene mier eis musse stellen. 

Kee kann déi Erausfuerderungen aleng meeschteren. Fir ons ze erneieren muss dat am Kollektiv geschéien. Ech si frou iwwert di vill Kandidaturen fir d’Parteileitung. Dat weist di grouss Motivatioun, den Intressi vu ville vun iech fir mattzeschaffen! Eis Partei liewt! 

Zësummen matt der Exekutiv an der Parteileitung, musse mer d’Diskussiounskultur an der Partei, déi eis Militanten, déi dier allguer och matt Recht erwaart – erëm beliewen. Mir mussen an eng breed Débatt trieden, matt eise Sektiounen, eisen Sympathisanten, mais och matt der Zivilgesellschaft a matt eise Frënn vun der Gewerkschaft. 

Fir dass dat fonktionnéiert brauche mer och nei Formater fir ze diskutéieren. Ech weess wéi schwéier et ass, an Zäiten wou mer an der Regierung sinn, dës Diskussiounskultur lieweg ze gestalten. An dofir brauche mer Formater, wou d’Leit erëm Loscht hunn bei eis ze kommen a matt eis ze diskutéieren – e richtégen Dialog, wou ee sech gegesäiteg nolauschtert. 

Ech engagéiere mech, sou schnell wéi méiglech, erëm eis Aarbechtsgruppen op d’Been ze stellen, fir Positiounspabéieren auszeschaffen op wichtégen Themen fir eis Partei : mir mussen ërem eppes ze soën hunn zur Bildungspolitik, zur ökologescher Fro, zur Steiergerechtegkeet, zumLogement, der Mobilitéit, der politescher Participatioun vun alle Biergerinnen a Bierger, déi zu Letzebuerg liewen a schaffen,zur Kultur souwisou…   

Mir mussen nei Iddien entwéckelen och abseits an onofhängeg vum Dagesgeschäft vun der Regierung an der Fraktioun. D’Partei muss och ërem frësch Impulser an d’Gesellschaft ginn fir se méi gerecht ze maachen!

Eng aner Erausfuederung fir eis Partei ass d’Rekrutéieren an d’Formatioun vun eisem Nowuess. Mir mussen eis agestoën, dass mer ët nët faerdegbruecht hunn, iwwert déi lëscht Joërzéngten, konsequent nei Leit opzebauen an un d’Partei ze bannen. 

Och do géif ech gären, zësumme mat der Parteileitung, gezielt op Fraën a Jonker sëtzen, se opbauen, ënnerstëtzen, matthuelen. An ech sinn iwwerzeegt dass d’LSAP dann och ërem méi attraktiv gëtt fir Fraën a fir Jonker, déi sech wëllen an der Politik engagéieren ! 

Komerodinnen, Komeroden, 

D’Europawahle sti virun der Dir, an also interesséieren d’Parteie sech zur Zäit ërem fir eis „auslännesch Mattbierger“, déi ëmmerhinn d’Halschent vun eiser Bevölkerung duerstellen. An och do weess ech dass mer Effort’e maachen – iwwert de SPIC, iwwert eis Frënn vun den auslännesche Sozialisten – fir eis Nët-Lëtzebuerger Mattbierger anzebannen. Mais geht dat duer wat mer maachen ? Ech sinn iwwerzeegt, dass mer  kënne méi maachen, an dass mer deen Dialog solle verstärken, an an eng éierlech gemengten Diskussioun iwwert d’Wahléchéancen eraus, matt alle Leit déi an dësem wunnen a schaffen, triede sollen. 

Komerodinnen, Komeroden, 

Wann een Artikele schreiwt iwwert Erneierung, da musse en och Faarw bekennen wann een d’Meiglechkeet kritt, eppes fir seng Partei ze maachen. 

Ech hu mech décidéiert, no laanger Réflexioun, mech dëser Verantwortung ze stellen. Ech maachen dëst am volle Bewosstsein, dass dëst net einfach gëtt. Jiddfereen, dee sech haut an d’Exekutiv an an d’Parteileitung mellt, muss sech an dëser schwiereger Situatioun fir eis Partei senger grousser Verantwortung bewosst sinn. Jiddfereen muss bereet sinn sech voll z’engagéieren. 

Léiwe Käerjenger Kongress, 

Jo, ech sinn e Stater. Mais virun allem sinn ech eppes, en iwwerzeegte Sozialist. Fir mech ginn et keng Nordsozialisten, keng Südsozialisten, keng Ost a keng Westsozialisten. Fir mech ginn et just Sozialisten! Mir hunn all eis Iddien, awer virun allem hu mer all déi selwecht Werter. Ech gleewe fest drun dass d’LSAP kapabel ass déi richteg Äntwerten ze fannen op d’Ongläichheeten, déi ëmmer méi grouss ginn, op déi ekologësch Kriis, op d’Erausfuederungen vun der Digitaliséierung, fir eng solidarësch a gerecht Gesellschaft. 

Léif Komrodinnen a Komroden,

Déi fënnef Joer déi elo virun eis leien, si vläit déi lescht Chance fir d’Partei ze relancéieren.  Fir op laang Siicht weiderhinn eng bestëmmend politesch Kraaft ze sinn an och erëm Walen ze gewannen.

Mir si natiirlech houfreg, dass sozialistesch Themen an dësem Koalitiounsvertrag kloer erkennbar sinn.

A mir vertrauen eise Ministeren, dass si di nächst 5 Joer eng gudd Aarbecht maachen.

D’Partei muss do niewendrun awer och eng eegen Identitéit behalen, mat kloeren Ideeën a Fuerderungen jenseits vum Koalitiounsvertrag.

Well Lëtzebuerg brauch eng staark LSAP. 

Mir mussen als Partei iwwert déi nächst 5 Joër erauskucken an e Wee opzeechent, wéi mier als Partei d’Zukunft vun onsem Land wëlle gestalten.  

An de läschte Joren hu sech leider och bei ons verschidde Leit zevill matt sech selwer beschäftegt a gekuckt wéi eng nei Fonktion, wéi e neie Posten se kéinten oder wéilte kréien. D’Partei huet hinnen d’Méiglechkeet ginn, politesch ze gestalten. Awer ouni d’Partei wier dat, trotz allem perséinlechen Talent an Asatz, net méiglech gewiescht.

An Zukunft muss jidferee vun eis sech erëm fir d’éischt froe, wat hie fir d’Partei maache kann.

Ouni eng gesond Partei, ass alles näischt. Sinn och all individuell Efforten an Talenter emsoss. 

Ech bewonneren dofier eis Memberen an de Sektiounen, déi sech ëmmer erëm fir d’LSAP engagéieren, ouni no enger Carrière ze froen. Dat ass eis Basis, déi d’Partei ëmmer gedroen huet an op déi mer houfreg sinn. Dat ass deen Engagement dee mer brauchen.

Ech géif gären mäi Bäitrag leeschte, fir dës houfreg Partei z’erneieren a se gestärkt an d’Wahlen vun 2023 ze féieren. Dat ass de Sënn vu mengem Engagement. 

Dräi Erneierungsweeër musse mer also aschloen: d’Besetzen an d’Verdéiwen vun engem breeden Katalog vu politeschen Themefelderegal ob mer dofir Regierungsverantwortung hunn oder nët; de konsequenten Opbau vu politeschen Talenter; an eng efficace Evolutioun vun eise Strukturen an eisen Aarbechts- an Decisiounsprozesser.

Op dësen Terrain’en, iwwert dës Weeër hu mer permanent dräi Objektiver virun Aen: mir wëllen d’Diversitéit an der Partei op allen Niveaux’en weiderdreiwen; mier brauchen  eng oppen, transparent an inklusiv Parteikultur.

D’Partei ass, muss de Mëttelpunkt sinn. Si dréiht ons Wäerter a Visiounen. 

D’Häerz vun der LSAP soll erëm an der Partei schloen!

Komerodinnen, Komeroden, 

Wat sin eis programmatesch Zieler? 

Mir brauchen an Europa an zu Lëtzebuerg méi demokratesche Sozialismus.

Wann de Kapitalismus ëmmer méi di ganz Gesellschaft iwwerhëllt, weist en, dass en am Kär géint d’Natur a géint de Mensch ass.

Mir si géint de Kapitalismus als Gesellschaftssystem awer fir eng Maartwirtschaft, mee just do wou se Sënn mecht. Mir wëlle keng « Société de marché », just eng « économie de marché » do wou et néideg a sënnvoll ass. 

Mir musse nei Impulser ophuelen : aus der Zivilgesellschaft oder dem internationalen Diskurs. Am Sënn vun Thomaks Piketty a Mariana Mazzucato musse mer zum Beispill eise Steiersystem réorientéieren, a just dat ënnerstëtzen wat zu engem Mehrwert fier d’Gesellschaft, also fier d’Leit alleguer bäidréit, an net just zu engem Mehrwert an den Täschen vun e puer eenzelen.

A ville Länner an Europa, den USA oder Brasilien gewënnt e radikalnationalisteschen Populismus ëmmer méi Unhänger. Net nëmmen a Polen an Ungarn. Deene Rietspopulisten hire Programm ass kloer: géint kritesch Journalisten, Riichter, Gewerkschaftler, Sozialisten, Sozialdemokraten, Intellektueller, Judden an Auslänner. Jo, och den Antisemitismus ass erëm um Virmarsch. Alles fir Natioun a „Vollek“ – géint d’Ëmwelt a fir d’Konzerner,  an hannenerëm stiechen sech di autoritär a populistesch Politiker d’Täsche voll. 

Déi demokratësch Kriis an Europa ass virun allem och eng sozial Kriis. 

Mir brauchen an Europa méi demokratesche Sozialismus, e sozialen an ökologëschen „new deal“ fir net erëm an d‘30er Joren zeréckzefalen. Méi Demokratie, méi sozial Gerechtegkeet, méi Bildung an Opklärung. A méi international Koopératioun am Sënn vun de Mënscherechter.

Mier Sozialiste mussen eisem historeschen Optrag erem gerecht ginn, an alle Leit d’Gefill ginn, dat jiddereen an eise Gesellschaften zumindest eng fair a gerecht Chance huet. 

Méi Fairness, méi Gerechtegkeet, dofir wëlle mer eis asetzen. 

De Willy Brandt sot 23 Deeg viru séngem Doud: “Näischt kënnt vum selwen. A wéineg ass vun Dauer. Dofir – besënnt iech op äer Kraft an dorop, dass all Zäit hier eegen Äntwerte verlaangt an ee muss op der Héicht vun der Zäit sinn, wann ee Guddes bewierke wëll.“ 

Dee Saz sollte mer eis zu Häerz huelen! 

Mir mussen eis eegen Äntwerten fir eis Zäit fannen. Mir si Sozialisten. Zesummen! Vive d’LSAP!