quaesitio

Category Archives: Bilan parlementaire

#2 : Finanzplaz

De roude Fuedem an all mengen Interventiounen als LSAP Spriecher war ëmmer fir eng ethesch, sériös réguléiert, op savoir-faire opbauend Finanzplaz ze plädéieren. An nëtt eng déi op fiskalësch a juristësch Nischen opbaut, wéi mer dat leider allzevill laang gemaach hunn. D’Fongen-Industrie, klassësch Banken-Aktivitéiten am

#6 : Éducation / Enseignement supérieur

Séance Publique N° 41 du 13 juin 2018 7132 – Projet de loi ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg Séance Publique N° 46 du 11 juillet 2017 7010 – Projet de loi portant introduction du cours commun « vie et société » dans