quaesitio

Tag Archives: Croissance

Débat compétitivité 8.12.2016

Meng Ried an der Kompétitivitéit’s-Debatte an der Chamber den 8.12.2016. Dat geschwaatent Wuert zielt. Här President, Léif Kolleginnen a Kollegen, Et ass eng spannend Zäit fir iwwer Wuesstëm a Kompétitivitéit ze schwetzen, awer och nawell keng einfach. All Beräicher, déi matt Wuesstem ze dinn hunn,

Ried zur Interpellatioun iwwert Zukunft vum lëtzebuerger Wirtschaftsmodell

Photo : Fabrizio Pizzolante Hei ass meng Ried vum 3.12.2015 zur Interpellatioun vum Gast Gybérien (ADR) iwwert d’Zukunft vum lëtzebuerger Wirtschaftsmodell. Franz Fayot (LSAP).- Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, onse Kolleeg, den Här Gibéryen, interpelléiert d’Regierung iwwert d’zukünfteg Entwécklung vum Land. D’Regierung huet déi