quaesitio

Tag Archives: Denkmalschutz

#1 : Kultur an Denkmalschutz

Am Beräich vun der Kulturpolitik muss een déi vergaange 5 Joër, leider, als verpasste Chance bezeechnen, wéi de Forum Culture(s) dat och festgestallt huet. Ëmmer nach ass d’Kulturpolitik d’Stéifkand vun der Regierung, a leider ganz ënnen an der Prioritéiteskala ugesiedelt. Dobei sollt se, an Zäite

Ried zur Adoptioun vun der Granada-Konventioun

Hei ass meng Interventioun als LSAP-Spriecher fir Kulturpolitik an Denkmalschutz zum PL iwwert d’Ëmsetzung vun der Granada-Konventioun vun 1985 iwwert den Denkmalschutz. Franz Fayot (LSAP).- Här President, léif Kolleeginnen, léif Kolleegen, léif Membere vun der Regierung, ech fänken u mat engem Zitat aus dem François