quaesitio

Tag Archives: Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker

Eng gëllen Auer fir eise Premier

Den 21. Dezember 2012 war et 30 Joer hier, dass de Jean-Claude Juncker als Staatssekretär an déi deemoleg Werner-Regierung beruff ginn ass, fir bis zum heitegen Dag onënnerbrach an all Regierung als Minister dobäi ze sinn, vun 1995 un als Premier. Déi extraordinaire Carrière vum

SREL – oder, weder “checks” nach “balances”?

Eise Rechtsstat fonctionnéiert op der Base vun der Gewaltentrennung, der Séparatioun vun den dräi Pouvoirsen an nom Konzept vun den “checks and balances”: all Pouvoir soll e Géigepouvoir hunn – a fir all Pouvoir soll et och eng effektiv Kontroll ginn, fir eventuell Abusen ze