quaesitio

Tag Archives: place financière

Meng Ried zum PL Sukkuk souverain

Den 9 Juli 2014 hunn ech zum PL iwwert de Lëtzebuerger Sukkuk geschwaat. Hei de Verbatim vun deeër Ried.   M. Franz Fayot (LSAP).- Merci, Madame Presidentin. Léif Kolleeginnen, léif Kolleegen, et ass scho gesot gi vu menge Virriedner: Et ass net déi éischt Tentative