quaesitio

Tag Archives: Rifkin

Ried Etat de la Nation 2017 – débat Economie a Kompétitivitéit

  Meng Ried vum 26.4.2017 am Débat sectoriel zu Wirtschaft a Kompétitivitéit (Etat de la Nation Debatt) – Dat geschwatent Wuert zielt.   Eis Regierung huet vun der gudder wirtschaftlécher Lag profitéiert, fir eng landeswäit Diskussioun iwwert d’Zukunft vum Land lasszetrëppelen. Dat ass hier héich

Débat compétitivité 8.12.2016

Meng Ried an der Kompétitivitéit’s-Debatte an der Chamber den 8.12.2016. Dat geschwaatent Wuert zielt. Här President, Léif Kolleginnen a Kollegen, Et ass eng spannend Zäit fir iwwer Wuesstëm a Kompétitivitéit ze schwetzen, awer och nawell keng einfach. All Beräicher, déi matt Wuesstem ze dinn hunn,